UA-118257413-1 UA-124410294-1
top of page

הודעה לעיתונות

ההשקעות היפניות בישראל בשנת 2022 הסתכמו ב-1.558 מיליאד דולר

ירידה משמעותית מהשקעות השיא בשנת 2021, ההשקעות היפניות מהוות 12.8% מסה"כ ההשקעות הזרות ו-10% מכלל ההשקעות בהי-טק הישראלי.

Document1 - הודעה לעיתונות 2022
.pdf
Download PDF • 131KB

ההשקעות היפניות בישראל הסתכמו בשנת 2022 בסך 1.558 מיליאד דולר לעומת 2.945 מיליאד דולר בשנת 2021 .ירידה חדה המקבילה לירידה בכלל ההשקעות בהי טק הישראלי . ההשקעות בשנה החולפת גבוהות ב-500 מליון דולר מסך ההשקעות היפניות בשנת 2020 . ההשקעות מיפן מהוות, למרות הירידה, 12.8% מכלל ההשקעות הזרות ו-10% מסה"כ ההשקעות בהיטק הישראלי. (לעומת 15.8% ו-12% בשנת 2021).


על פי מחקר שנערך על ידי חברת היעוץ הראל -הרץ אינבסטמנט האוס. נובעת הירידה בהשקעות מהסיבות הבאות:

  1. המלחמה באוקראינה ועימה ההתיקרות החריפה במחירי חומרי הגלם.

  2. ההשפעה המתמשכת של מגפת הקורונה אשר גרמה לקשיים רבים בתהליכי היצור, אספקת חלפים קריטיים, הקריסה בשרשרת האספקה וההובלה הימית הוסיפה לסנטימנט שלילי בתעשיה ובשווקים הפיננסים ביפן .

  3. הפיחות הדרמאטי במעמד היין מול המטבעות המרכזיים בכלל ומול הדולר בפרט – פיחות של כ-40% במהלך שנת 2022 - הפחיתה את המוטיבציה להשקעה מעבר לים ועודדה גידול בהשקעה המקומית ביפן.


מספר ההשקעות היפניות פחת בשיעור מתון יותר , אלו הסתכמו ב-67 השקעות לעומת 93 השקעות בשנה הקודמת – ירידה של28%. ניתן להסביר ירידה מתונה זו במעבר להשקעות בשלבים המוקדמים (SEED ו- A).


מכלל 67 ההשקעות , 42 היו השקעות ראשוניות בחברות חדשות ו-25 היו השקעות המשך. מאפיין נוסף בהשקעות היפניות הינו המרכיב הבולט של השקעות אסטרטגיות. כמחצית מההשקעות בוצעו על ידי חברות תעשייתיות המבקשות לפתח טכנולוגיות משותפות ולהשיג יתרונות עתידיים על פני מתחריהם בסיוע היזמות הישראלית.


התפלגות ההשקעות מתאפיינת גם במעבר לענפים חדשים, חל גידול משמעותי בענפי ה-cleantech ,Agritech ו .Foodtech ,גם בענפים המסורטיים חלות תמורות כאשר מסתמנת ירידה בתחום הסייבר ותעשיית המוליכים ויציבות בתחום מדעי החיים. פעילותן של הקרנות היפניות - ישראליות מרשימה במיוחד , כמעט כל הקרנות גייסו כספים חדשים או הקימו קרנות המשך, (סומיטומו, מרובני, קורנדום) כאשר הבולטת מעל כולן היא CAPITAL LIQUIDITY אשר גייסה בעצמה כ-2.0 מיליארד דולר , אך מאחר ופעילותה של ק רן זו אינה בהכרח בישראל (ארה"ב, מדינות המפרץ, סינגפור).


לא יכולנו לכלול זאת במלואן בסטטיסטיקה המקומית. חברת הראל-הרץ צופה התאוששות בהשקעות בשנה הקרובה ,זאת בעיקר נוכח ההתענינות הראשונית והמשמעותית בטכנולוגיה הבטחונית הישראלית.


שיתופי הפעולה בתחום זה יהוו עלית מדרגה ביחסים הבילטרליים ההשקעות תופננה לתעשיות בשלות (ולא רק לחברות הזנק) ומכאן להשקעות בסכומים בהיקף גדול יותרולשיתופי פעולה ארוכי טווח.


התפתחות נוספת אשר עשויה להיות מאיץ להשקעות ולשיתופי פעולה כלכליים , היא הנכונות ההדדית להכנס לדיונים על הסכם סחר חופשי ולשדרוג את אמנת כפל המס. פתיחתה של יפן, לאחר שלוש שנים של סגר - קורונה. מהווה הזדמנות מחודשת בפיתוח רמות חדשות של שיתופי פעולה. בעוד כחודש תחל אל-על בטיסות סדירות וישירות בין תל-אביב וטוקיו. קו אשר יהווה זרז לפיתוח קשרי תיירות לריבוי של ביקורים עסקיים ולפתיחתם של משרדים יפנים בישראל כמו גם הקמת נציגויות ישראליות ביפן.


לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

אלחנן הראל

0544-577524

09-9550560Commentaires


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
No tags yet.
Search By Tags
bottom of page