UA-118257413-1 UA-124410294-1
top of page

השקעות יפניות בישראל מחצית 2023

הודעה לעיתונות

ההשקעות היפניות בישראל מהוות 17% מכלל ההשקעות הזרות בישראל לעומת 12.8% מסה"כ ההשקעות הזרות ב-2022

ירידה של 20% במחצית הראשונה של 2023 לעומת התקופה המקבילה ב2022.

ההשקעות היפניות בישראל הסתכמו במחצית הראשונה הסתכמו ב 469  מליון דולר לעומת 586 מליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של 20%.

נוכח הירדה המתונה לעומת הירידה בכלל ההשקעות עלה חלקה של יפן בסל ההשקעות הזרות לשיא של 17% , לעומת 12.8%  ב2022. ואף גבוה משנת השיא 2021 ( 15.8%)

מספר ההשקעות היפניות נשאר יציב לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השנה נמנו על ידי חברת הראל – הרץ, 34 השקעות יפניות לעומת 38 במחצית הראשונה של 2022 ו 68 השקעות בכ שנת 2022.

על פי מחקר שנערך על ידי חברת היעוץ הראל-הרץ אינבסטמנט האוס. נובעת הירידה בהשקעות מהסיבות הבאות:

1.    המלחמה באוקראינה ועימה ההתיקרות החריפה במחירי חומרי הגלם

2.    המתיחות המערב האוקינוס הפסיפי הגורמת לכינוס המאמצים והמשאבים ביפן.

3.    הפיחות הדרמאטי במעמד היין מול המטבעות המרכזיים בכלל ומול הדולר בפרט – פיחות של כ 43% במהלך שנת 2022-3,- הפחיתה את המוטיבציה להשקעה מעבר לים ועודדה גידול בהשקעה המקומית ביפן.

4.    עליית הריביות בעולם.

5.    חוסר הבהירות נוכח משבר התחיקה המשפטית בישראל והשפעתו המידית על סביבת ההי-טק.

מכלל 34 ההשקעות , מחציתן השקעות ראשוניות בחברות חדשות השקעות המשך.

השנה הושלמה רכישה אחת של חברה ישראלית בידי חברה יפנית ( חברת OXIDE אשר רכשה את חברת RAICOL  הישראלית)

מאפיין נוסף בהשקעות היפניות הינו המרכיב הבולט של השקעות אסטרטגיות. כמחצית מההשקעות בוצעו על ידי חברות תעשייתיות המבקשות לפתח טכנולוגיות משותפות ולהשיג יתרונות עתידיים על פני מתחריהם בסיוע היזמות הישראלית.

לעומת זאת פחת משקלן של הקרנות הפיננסיות היפניות , אשר צמצמו מאד את פעילותן מעבר לים והתמקדו בהשקעות מקומיות בפרט.

נוכחותם של משקיעים מוסדיים יפנים בישראל הגבירה העניין ב FINTECH   ו – INSURTECH, המהווים השנה 12% מסל ההשקעות.

פעילותן של הקרנות היפניות -ישראליות מרשימה במיוחד , כמעט כל הקרנות גייסו כספים חדשים או הקימו קרנות המשך, ( סומיטומו, מרובני, קורנדום) כאשר הבולטת מעל כולן היא LIQUIDITY CAPITAL  אשר גייסההשקעות המשך לקרנות שבניהולה., אך מאחר ופעילותה של קרן זו אינה בהכרח בישראל ( ארה"ב, מדינות המפרץ, סינגפור) לא יכולנו לכלול זאת במלואן בסטטיסטיקה  המקומית.

 

חברת הראל-הרץ צופה התאוששות בהשקעות בשנה הקרובה ,זאת בעיקר נוכח  ההתענינות  הראשונית והמשמעותית  בטכנולוגיה הבטחונית הישראלית. שיתופי הפעולה בתחום זה יהוו עלית מדרגה ביחסים הבילטרליים  ההשקעות תופננה לתעשיות בשלות ( ולא רק לחברות הזנק) ומכאן להשקעות בסכומים בהיקף גדול יותרולשיתופי פעולה ארוכי טווח.

התפתחות נוספת אשר עשויה להיות מאיץ להשקעות  ולשיתופי פעולה כלכליים , היא הנכונות ההדדית להכנס לדיונים על הסכם סחר חופשי ולשדרוג את אמנת כפל המס.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

אלחנן הראל 0544-577524

 

 

Comments


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
No tags yet.
Search By Tags
bottom of page